utopie

Náš Facebook Newsletter

Naše projekty

www.hopetv.cz

www.awr.cz

www.adventiste.cz

Předčasná ejakulace nespokojená. Předčasná ejakulace nemusí utrácet velké částky vis za akci cirkulace krve. Ať už její útraty nezajímají velké sumy, aby pochopily yo a vyvrcholení, nenastane její ruka! Přečtěte si více:www.gulickhhc.com/drugs/erectile-dysfunction/sildenafil/silagra.htm

Zůstane Bůh už navždy skrytý?

Když byl Ježíš obklopen svými nejbližšími následovníky, zmínil se o svém odchodu z této země. V této souvislosti řekl něco velmi důležitého, a to bude předmětem dnešní lekce.

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.(Jan14,1–3)

Učedníci měli strach. Ježíš hovořil o tom, co jej zanedlouho čeká. Petr se dušoval, že bude-li nejhůř, i život položí za svého Pána. Ježíš mu však řekl, že jej zapře, aby se sám zachránil. A pak odkrývá něco z budoucnosti. Říká, že bude muset odejít. Myslel tím svou smrt, ale také vzkříšení. Znovu se však vrátí, aby k sobě vzal všechny, kteří s ním chtějí žít.

Jak tomu máme rozumět? Bude Kristův druhý příchod (první byl, když se narodil v Betlémě jako malé dítě) skutečná, doslovná událost? Nebo je to jen obraz, podobenství? Co máme očekávat a jak to bude probíhat? Na tyto otázky si dnes odpovíme.

Začněme tedy tím, zda chápat Ježíšova slova doslovně.

Lukáš, který je autorem biblické knihy Skutky apoštolů, popisuje situaci, kdy Ježíš po svém vzkříšení odchází z této země. Pojďme si toto místo přečíst.

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.

A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“(Skutky apoštolů 1,9–11)

Jak Ježíš odešel z této země? Skutečně? Doslovně? Osobně? Ano. Text to jasně říká. Ježíšovi učedníci jej na vlastní oči viděli odcházet. Naplnila se první část textu, který jsme četli v úvodu, kde Ježíš říká, že odejde. On ale také řekl, že znovu přijde. A protože odešel osobně, skutečně, pak také osobně a skutečně znovu přijde. Nejde v tom hledat nějaký obraz nebo podobenství. Bylo by to násilné, nepravdivé vysvětlení.

Když teď víme, že Ježíš má znovu osobně přijít, jak bude jeho druhý příchod vypadat? Co máme čekat? Jak to poznáme? Narodí se snad znovu jako dítě?

Biblické texty nás v tomto nenechávají na pochybách. Hovoří jasně. Pojďme si jich několik přečíst.

Když vám řeknou: „Hle, je na poušti“, nevycházejte! „Hle, v tajných úkrytech“, nevěřte tomu! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.(Matouš 24,26–27)

Tento text říká, že příchod Krista bude dobře viditelný. Nebude to něco tajného. Nebude to ani událost, o které bychom se dozvěděli z televize, rádia nebo na internetu. Tak jako blesk, když ozáří oblohu, je nepřehlédnutelný, tak ani tuto událost nebude možné nevidět. Uvidí ji všichni lidé na vlastní oči.

Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.

(Matouš 24,30)

Zde je rozvinuta myšlenka, že Kristův návrat bude viditelný pro všechny, protože všechny národy o něm budou vědět a všichni uvidí Ježíše přicházet. Pro mnoho lidí to však nebude událost radostná (budou lomit rukama). Mnozí se tomu vysmívali, pohrdali tím, co dříve slyšeli, a nyní budou konfrontováni s realitou.

On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.(Matouš 24,31)

Polnice je jiný název pro trubku. Chce se tím říct, že tato událost bude nejen viditelná, ale také slyšitelná. Nastane chvíle, kdy andělé, tedy Boží poslové, shromáždí všechny, kteří pak budou zachráněni. Na nikoho nezapomenou.

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

(1. Tesalonickým 4,16–17)

Druhý příchod Krista je doprovázen úžasnou událostí, a tou bude vzkříšení. Ti, kdo zemřeli a důvěřovali Ježíši, ale nedočkali se za svého života jeho příchodu, budou nyní vzkříšeni. Spolu s živými, které Bůh zachrání, se setkají tváří tvář s Ježíšem a už nikdy nezemřou!

Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!“ (1. Korintským 15,51–54)

Tento text rozvíjí předchozí. Dojde nejenom ke vzkříšení mrtvých, ale také k proměnění zachráněných. Lidé se někdy ptají, jak je možné, že už nebude existovat zlo? To už lidé nebudou hřešit? Ne, nebudou. Ale nebude to proto, že by byli tak dobří, ale proto, že Bůh je promění. Ta proměna se týká našeho myšlení, protože jak jsme si ukázali v lekci o hříchu, hřích se týká právě myšlení. Když dojde k proměně mysli, nikoho už nenapadne udělat cokoli zlého. Ne proto, že bychom nemohli, ale už nebudeme chtít. Už nebudeme sobečtí, soustředěni na sebe, ale budeme toužit dělat radost druhým a přát jim to nejlepší. Tato změna je nutná a způsobí ji Bůh. To tedy znamenají slova, že budeme proměněni. A jak říká ten text: „Smrt bude pohlcena,“ tedy už nebude existovat.

Myslím, že každého z nás napadne otázka: „A co bude s těmi, kteří zachráněni nebudou?“

V poslední knize Bible je napsáno:

Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!

(Zjevení 6,15–16)

Všimněte si, jak se tito lidé dívají na Beránka neboli Krista. Je to jedno z mnoha jeho označení. Ježíš přichází a oni prchají. Mají hrůzu a jsou vystrašeni k smrti. Přejí si zemřít. Chtějí, aby je zakryly hory a skály. Svědčí to o tom, že Boha vlastně vůbec neznali. Kristus se ale nevrátí s hněvem a vztekem, aby se pomstil. Vždyť on miluje i ty, kteří pohrdli jeho záchranou. Jsou to však stále jeho děti. Proto je tam to slovo Beránek. Beránek se kdysi přinášel jako oběť a vždy symbolizoval Ježíše Krista. On se obětoval i za tyto lidi, ale oni zůstali lhostejní, neteční, pyšní a samolibí. Nyní pro ně už nemůže nic udělat. Jediné co si přejí, je zemřít, a tak se i stane.

Na konci budou pouze dvě skupiny lidí. Zachránění a ztracení. Druhý příchod Ježíše Krista bude znamenat pro jedny nevýslovnou radost a pro druhé konec.

Co tedy učí Bible o druhém příchodu Krista?

  1. Bude to událost skutečná. Ježíš přijde osobně.
  2. Bude to událost viditelná pro všechny lidi této planety.
  3. Bude to událost dobře slyšitelná.
  4. Bude to událost, kdy dojde ke vzkříšení mrtvých.
  5. Bude to událost, kdy všichni zachránění budou proměněni.
  6. Bude to událost, kdy všichni bezbožní zahynou.

Chci ještě zdůraznit jednu myšlenku, která už zazněla, ale je nejdůležitější - proč vlastně Kristus přijde. Řada (i věřících) lidí se domnívá, že hlavním důvodem je, aby zničil zlo a potrestal hříšníky. To je však velký omyl. V úvodu jsme četli text: Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

Na mnoha místech Bible je ukázáno, že ten hlavní důvod Ježíšova příchodu je, aby nás vzal k sobě. Představte si, že pro své děti připravíte fantastické překvapení. Víte, po čem touží a co by jim udělalo obrovskou radost. Máte možnosti i prostředky jim to splnit. Když všechno připravíte, přijde chvíle, kdy jim to, co jste přichystali, můžete dát. Neskutečně moc se na to těšíte. A něco podobného, ale v daleko větším měřítku prožívá sám Bůh. Velmi se těší, až nám bude moci ukázat, co pro nás připravil. Těší se na slzy radosti, které uvidí v našich očích. Těší se, jak nám budou chybět slova, až se budeme snažit vyjádřit, jak jsme šťastní. Ví, co mnozí z nás na této zemi prožili za hrůzy a utrpení. Ví, kolik z nás položilo pro víru v něho život. Nemůže se dočkat, až řekne: „Podívej, toto jsem připravil pro tebe. Trpěl jsi, ale už se to nikdy nebude opakovat.“

Toto je hlavní důvod, proč Ježíš znovu přijde. Je to jeho láska k nám lidem.

Když nad tím přemýšlíme, pravděpodobně nás napadne otázka: A kdy se to stane? To bude téma příští lekce. V ní si ukážeme, co Bible říká o času této události. Už nyní prozradím, že nelze vyčíst žádné konkrétní datum, ale jsou v ní uvedena různá znamení, která nám mohou ledacos napovědět.