utopie

Náš Facebook Newsletter

Naše projekty

www.hopetv.cz

www.awr.cz

www.adventiste.cz

Předčasná ejakulace nespokojená. Předčasná ejakulace nemusí utrácet velké částky vis za akci cirkulace krve. Ať už její útraty nezajímají velké sumy, aby pochopily yo a vyvrcholení, nenastane její ruka! Přečtěte si více:www.gulickhhc.com/drugs/erectile-dysfunction/sildenafil/silagra.htm

Srozumitelné proroctví o budoucnosti Země

V minulých dvou lekcích jsme společně uvažovali nad tím, co Bible říká o druhém příchodu Ježíše Krista a o čase, kdy by se tato událost měla odehrát. Dnes se podíváme na jedno velmi staré proroctví zaznamenané v biblické knize Daniel, které hovoří o stejném tématu, přestože bylo napsáno o řadu staletí dříve.

Kniha proroka Daniela začíná popisem dobytí Jeruzaléma babylonským králem Nebúkadnesarem. Stalo se tak v roce 605 př. n. l. Do zajetí odvlekl mnoho zvláště mladých lidí a mezi nimi byl i autor knihy, Daniel. Když se dostává do zajetí, je mu asi osmnáct let. Záměr krále byl zřejmý. Chtěl dát těmto mladým lidem vzdělání a převychovat je.

Náš příběh je zaznamenán ve druhé kapitole této knihy. Král spí a zdá se mu sen, který jej vyděsil. A protože tehdy věřili, že sny jsou poselství od bohů, nechává zavolat své mudrce, aby mu sen vyložili. Chce se také přesvědčit, že jeho poradci mají kontakt s bohy, jak tvrdí, a proto jim odmítá sdělit, co se mu zdálo. Králova logika je jasná. Jako by si říkal: Jestli mi řeknou, co jsem viděl, poznám, že jsou schopni dát mi správný výklad. Mudrci jsou příkazem šokováni. Neumějí tento požadavek krále splnit. Rádi by si vymysleli cokoliv, jen aby si zachránili kůži, ale král je neústupný. Vše končí jasným výrokem. „Buď mi sdělíte, co žádám, nebo zemřete vy i vaše rodiny!“

Protože nebyli schopni králi vyhovět, schylovalo se k trestům smrti. To se týkalo i Daniela, který měl být také mudrcem. A tak se Daniel modlí. Prosí Boha o pomoc, aby mohl sen králi vyložit a nezemřel on ani jeho kamarádi. A Bůh jeho modlitbu vyslyšel.

Daniel měl vidění, ve kterém viděl stejný sen, jako měl král Nebúkadnesar. A nejen to, Bůh mu sdělil i jeho výklad. Daniel tedy předstupuje před krále a odhaluje mu budoucnost. Co tedy král viděl a co to mělo znamenat?

Předně králi oznamuje, že to, co mu sdělí, není z něho, ale z Boha, který je v nebesích. Král, který uctíval nejrůznější božstva, má poznat, že je zde jediný Bůh, který je schopen odpovědět na jeho otázky. A pak mu Daniel připomíná jeho sen a dává výklad. Pojďme si to přečíst v samotném záznamu této knihy.

Tobě, králi vyvstaly na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane. Já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a abys poznal myšlení svého srdce.

Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled. Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je, a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi. Toto je sen. Též jeho výklad řekneme králi:

Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí. Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které tříští všechno, bude drtit a tříštit. Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude zčásti tvrdé a dílem křehké. Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky, neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý. (Daniel 2,29–45)

To, co Daniel řekl, mělo tak obrovský vliv na krále, že před Danielem padl k zemi a poklonil se mu. Králi se dostalo jasného svědectví, že je pouze jeden živý Bůh, který odhaluje tajemství.

Co toto proroctví říká? Když jsem četl některá proroctví Nostradama, došel jsem k závěru, že řadu věcí můžete vyložit různě. Mnohé v nich je nejasné. Toto proroctví je ale srozumitelné a navíc také ověřitelné. My dnes totiž žijeme 2 600 let po jeho vyřčení.

Čeho se tedy proroctví týká? Bůh oznamuje králi, že jeho říše tu nebude navždy, ale vystřídá ji jiná říše, znázorněná stříbrem. Z dějin víme, že se tak stalo. Babylon porazili Medo-Peršané. Ale ani tato říše zde neměla být navždy. Stříbro vystřídá měď, tedy Medo-Peršany porazí Řekové. To se také stalo. V čele s Alexandrem Velikým si tuto říši podmanili. Ale ani tato řecká nadvláda zde nebude věčně. Měď vystřídá železo. A kdo porazil Řeky? Římané. Římskou říši v proroctví symbolizuje železo pro její tvrdost a sílu. Římané se drželi u moci nejdéle ze všech. Déle jak 600 let. A tady v Danielově proroctví dochází k zásadní změně. Řím už nevystřídá žádná světová říše, ale vše se rozpadne a bude se drolit. Je to doba nájezdů barbarských kmenů, kdy vznikají první náznaky budoucích evropských národů. Už nikdy zde nebude jedna světová říše s jedním králem či prezidentem, která by si podmanila všechny okolo. Takové snahy zde sice byly (Karel Veliký, Napoleon Bonaparte či Adolf Hitler), ale nikomu nevyšly. Bůh jasně ukazuje, že v době rozdělení světa, kdy lidé nebudou držet pohromadě, dojde k zásadní dějinné události. Bůh osobně zasáhne do dějin. Text Bible říká:

Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky, neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. (Daniel 2,44–45)

Stojí za to všimnout si jedné velmi důležité informace. Onen kámen, který udeřil do obrovské sochy, nebyl v lidských rukou! Konec nezpůsobí člověk, ale Bůh. A také on rozhodne, kdy se tak stane. Jedná se o stejnou událost, o které hovoří Ježíš Kristus. Je to jeho slavný druhý příchod, událost, která bude znamenat konec zla, smrti, bolesti a trápení. Lidé budou zachráněni a proměněni. Tehdy konečně budeme zažívat to, pro co jsme byli stvořeni.

Není úžasné vidět, jak už před 2 600 lety Bůh jasně ukázal, co nás čeká a jak se dějiny budou odvíjet? Proč nám Bůh takto odhaluje dějiny dopředu? Je to jednak proto, abychom věděli, že má všechno ve svých rukou a že na nás nezapomněl, ale také proto, abychom se na tuto událost mohli připravit. Dává nám pro víru dobré důvody, o které se můžeme opřít. Víra není pocit. Bůh dokazuje sám sebe.