utopie

Náš Facebook Newsletter

Naše projekty

www.hopetv.cz

www.awr.cz

www.adventiste.cz

Předčasná ejakulace nespokojená. Předčasná ejakulace nemusí utrácet velké částky vis za akci cirkulace krve. Ať už její útraty nezajímají velké sumy, aby pochopily yo a vyvrcholení, nenastane její ruka! Přečtěte si více:www.gulickhhc.com/drugs/erectile-dysfunction/sildenafil/silagra.htm

K čemu církev?

V naší zemi jsou církve vnímány velmi negativně. Popravdě musím říct, že se tomu ani nedivím. Jsme prý nejvíce ateistickou zemi Evropy a je pochopitelné, že většina lidí získává informace o církvích z médií, nikoli z vlastní zkušenosti. Ve zprávách se tolik neobjevuje, že ta či ona církev dělá něco prospěšného, ale více se dozvídáme o pedofilních kněžích, duchovních vůdcích žijících v přepychových vilách a boji církví o majetek. Navíc pohled do historie není také nijak lichotivý. Myslím, že většina lidí až tak neodmítá víru v Boha, ale odmítá církev, myšleno organizaci. Pojďme se podívat na to, co říká Bible o církvi a o jejím poslání.

Na úvod chci citovat a vysvětlit jedno podobenství, které vyprávěl Ježíš. Zapsal jej ve svém evangeliu Matouš:

Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé a oddělí zlé od spravedlivých.

(Matouš 13,48-49)

Co toto podobenství znamená? Když Ježíš povolal svých dvanáct učedníků, kteří byli rybáři, řekl jim, že z nich učiní rybáře lidí. V tomto podobenství hovoří o tom, že v průběhu dějin bude po celém světě hlásána radostná zpráva o tom, jaký je Bůh, co Bůh udělal pro člověka a že člověk může být zachráněn. Mnoho lidí na toto poselství zareaguje pozitivně a stanou se Kristovými následovníky. Patřím k nim dnes i já. Je zajímavé, že v této síti neuvíznou jenom dobří následovníci, ale také mnoho těch, kteří by tam být neměli. Jejich pohnutky a motivaci, zná jen Bůh. Vše vyjde najevo až v závěru dějin. Tehdy budou odděleni zlí od dobrých.

Co to znamená? Na světě najdeme mnoho křesťanů hlásících se k Ježíši Kristu, ale ne všichni, kteří jsou členy církví, budou zachráněni. Někteří žijí tak, že z toho Bůh radost nemá. Můžeme o tom slyšet i ve zprávách. Řada lidí si řekne: jestli je církev taková, pak s ní nechci mít nic společného.

Co bylo Ježíšovým záměrem a co je tedy církev? Plánoval Bůh, že na této zemi budou tisíce křesťanských denominací, které nejsou často schopné se domluvit?

Slovo „církev“ je překladem řeckého slova „ecclesia“ (ἐκκλησία) a znamená doslova „shromáždění“, myšleno shromáždění kolem Krista. Církev je tedy společenství lidí, v jehož středu je Ježíš Kristus. Na počátku církev nebyla žádnou organizací, neměla IČO ani přesnou adresu. Dokonce církev nevlastnila ani žádné budovy. Lidé se scházeli po domech a měli mezi sebou úžasné vztahy. Lukáš, který napsal biblickou knihu Skutky apoštolů, o tom podává svědectví.

Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. (Skutky 2,44-47)

Chtěli byste být součástí takového společenství? Společenství, ve kterém cítíte, že máte hodnotu, kde na vás druhým záleží. A když přijdou problémy, pomohou vám. Můžete se svěřit a pocítit zájem ostatních. Nezáleží na tom, zda jste bohatí nebo chudí, společensky významní nebo bezvýznamní. To není utopie, tak tomu skutečně bylo. Taková byla církev. Byla však i pronásledovaná z mnoha stran. Stát se křesťanem znamenalo vystavit se velkému nebezpečí. Šlo jim často i o život. Ale ti, kteří si zamilovali Boha a tuto lásku poznali i v mezilidských vztazích, nemohli jinak. Umírali na hranicích, popravištích a v arénách. Nezapřeli však toho, kterého poznali a který nejdříve obětoval svůj život za ně. Nezapřeli Ježíše.

Dokud byla církev utlačována, byla silná ve víře a zachovávala vše, co slyšela od Ježíše a jeho učedníků. Drželi se Bible a žili podle ní. Změna nastala v roce 312 po Kr., kdy se z pronásledovaných stali tolerovaní, později státem uznaní a nakonec, za římského císaře Konstantina, jediní povolení. Ano, čtete dobře. Za necelých sto let se ze zakázaného společenství křesťanů v Římské říši stalo jediné povolené náboženství. Co myslíte, k čemu to vedlo? Členy církve se začali stávat i velmi bohatí a vlivní lidé. Vstupovali do ní i ti, kteří neprožili skutečnou změnu. Pomalu, ale jistě docházelo ke kompromisům s pravdou a k ústupkům. To trvalo stovky let. Představte si, že byla doba, kdy jste mohli být duchovním v církvi, a přitom jste vůbec nemuseli znát Bibli. Církev se stala spíše politickou organizací sledující své zájmy. Bohoslužby se směly odehrávat pouze v latině, které prostí lidé nerozuměli. Mít doma Bibli nebo jen její část ve svém rodném jazyce znamenalo riskovat život.

A pak se objevili lidé jako Valdenští, Wyclif, Knox, Jan Hus, Jeroným Pražský, Martin Luther a mnoho dalších, kteří četli Bibli a začali volat k nápravě. Jaký byl výsledek? Snažili se je umlčet, zastavit. Tehdejší církev se napravit nepodařilo, a tak nakonec ti, kteří chtěli žít podle Bible, z této církve odcházejí. Chtěli poslouchat Boha, ne člověka! Podobnou zkušenost měli i Ježíšovi učedníci, když i je chtěli umlčet.

Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: „Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ (Skutky 5,27-29)

A tak vznikli takzvaní Protestanté, tedy ti, kteří protestovali proti učení tehdy jediné církve. Od té doby vznikly stovky nových církví. Jak se v tom všem vyznat? Která je ta správná? Existuje vůbec?

Tuto otázku jsem dostal také mnohokrát. Odpovídám jedním příměrem. Pokud by byly v oběhu falešné bankovky, jak byste rozpoznali falešnou od pravé? Je to jednoduché. Nejde o to, poznat přesně všechny falešné, jejich znaky, chyby, nedokonalosti. Jde o to, abyste dokonale poznali tu pravou. Pak poznáte i jakoukoliv bankovku falešnou.

Není cesta poznat učení všech církví a porovnávat je. Na to by vám nestačil celý život. Stačí, když poznáte Bibli, ze které všechny církve vycházejí. Pak si sami uděláte úsudek, co je správné a co správné není. Když by se mě někdo zeptal, zda si myslím, že jsem dnes v té správné církvi, odpověděl bych takto: „To, co jsem mohl dodnes poznat z Bible, mě vede k přesvědčení, že učení církve, které jsem součástí, se nerozchází s tím, co jsem poznal. Pokud bych ale zjistil, že církev učí něco jiného než to, co čtu v Bibli, pak bych se řídil tím, co říká Písmo.“

Reformátoři přijali pravidlo, kterým se řídím: Sola skriptura – jedině Písmo. Bible má nejvyšší autoritu. Ne člověk, ani jakékoliv jiné spisy.

Pojďme si nyní odpovědět na zásadní otázku. Má být člověk součástí nějaké církve, když uvěří a chce být pokřtěn? Anebo je dobré zůstat sám?

Když čtu Bibli, všude narážím na skutečnost, že když tehdy lidé uvěřili, připojili se k učedníkům.

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

(Skutky 2,41)

Ve svých dopisech křesťanům do Říma, Korintu i Efezu Pavel píše, že křesťané jsou součástí společenství.

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. (Římanům 12,4-5)

Podobná slova jsou adresována křesťanům do Korintu.

Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu“, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. (1. list Korintským 12,12-18)

Když člověk uvěří, stává se součástí „těla“, tedy církve. Tam slouží a pomáhá tak, jak umí, a tím, co mu je blízké. Bůh dává každému, kdo jde za ním úkol. Je to podobné jako v lidském těle. Když nás bolí zub, trápí se tím celé tělo. Když nefunguje správně nějaký orgán, trpí tím celý člověk. V církvi bolest jednoho je bolestí všech. Jednomu na druhém záleží. Každý by měl najít společenství, které podle jeho poznání Bible také žije. Tam by měl zakotvit a plnit poslání, které od Boha dostal. Pokud v průběhu času pozná, že učení církve se rozchází s tím, co nachází v Písmu, je třeba o tom hovořit a když se nedaří sjednat nápravu, posunout se dál. Bůh upřímně hledající vede a nenechá vás bez pomoci. To je naše jistota.

Velký přínos také vidím v tom, že když je člověk součástí společenství, pronikne lépe do poznání Písma. V mé církvi se scházíme každý týden, abychom společně o tématech Bible hovořili. Čteme tuto knihu na pokračování a učíme se aplikovat do života to, co poznáváme. Díky tomu má každý zpětnou vazbu, vnímá postřehy druhých a je chráněn před tím, aby si vykládal některé myšlenky špatně.

Jedním ze znaků zdravé církve je ten, že je v ní člověk svobodný. To znamená, že když chce odejít, může, a lidé jej nepřestanou mít rádi. Může říct svůj odlišný názor a nikdo se na něj nebude dívat skrze prsty.

Společenství, kterého jsem dnes součástí, je moc fajn. Není bez chyb, ale jsou to lidé otevření, hledající Boží vůli a navzájem se podpírající. Je mi mezi nimi dobře. Přeji vám, abyste i vy našli v dnešním rozbouřeném světě svůj pokojný přístav.